انجیلاق با تشکر از انتخاب شما : با نظرات ارزنده خود جهت تحقق شعاروبلاگ مارا یاری فرمایید. (صرفا جهت اطلاع) http://anjilag.mihanblog.com 2019-12-03T09:19:05+01:00 text/html 2016-07-23T12:29:05+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی http://anjilag.mihanblog.com/post/889 text/html 2016-07-12T08:07:20+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس تلخ ولی حقیقت... http://anjilag.mihanblog.com/post/888 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #0000ff; font-size: xx-large;"><strong>تلخ ولی حقیقت...</strong></span></font><font class="text4"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #008000;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="yui_3_2_0_5_1311550560909342" style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="yui_3_2_0_5_1311550560909339" style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span id="yui_3_2_0_5_1311550560909336" style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر ؛ آگاهی بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر داریم</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA"><span style="outline-style: none; color: #993333;"><span style="outline-style: none; color: #993333; text-decoration: none;">متخصصان بیشتر اما مشکلات نیز بیشتر،داروهای&nbsp;بیشتر اما سلامتی کمتر</span></span></span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">بدون ملاحظه ایام را می گذرانیم، خیلی کم می خندیم، خیلی تند رانندگی می کنیم، خیلی زود عصبانی می شویم، تا دیروقت بیدار می مانیم، خیلی خسته از خواب برمی خیزیم، خیلی کم مطالعه می کنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و خیلی بندرت دعا می کنیم</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است. خیلی زیاد صحبت می کنیم، به اندازه کافی دوست نمی داریم و<span style="background-color: #ffff00; outline-style: none;">خیلی زیاد دروغ می گوییم</span></span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را ؛ تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمان</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر اما دیدگاه های باریکتر</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">بدین دلیل است که پیشنهاد می کنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">موقعیت خاص است</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید، غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذتبخش است</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">عباراتی مانند "یکی از این روزها" و "روزی" را از فرهنگ لغت خود خارج کنید. بیایید نامه ای را که قصد داشتیم "یکی از این روزها" بنویسیم همین امروز بنویسیم</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: x-large;"><span style="outline-style: none; font-size: 24pt;" lang="FA">بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم. هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تاُخیر نیندازید</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center; outline-style: none; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="outline-style: none; font-size: small;"><span style="outline-style: none; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="yiv1901807739Apple-style-span" style="color: #333333; font-size: xx-large;"><span class="yiv1901807739Apple-style-span" style="font-size: 32px;">هرروز ، هرساعت و هر دقیقه خاص است وشما</span></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="yiv1901807739Apple-style-span" style="color: #333333; font-size: xx-large;"><span class="yiv1901807739Apple-style-span" style="font-size: 32px;">نمیدانید که شاید آن میتواند آخرین لحظه باشد...</span></span></font></div></font> text/html 2016-04-24T06:18:22+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس روز پدر http://anjilag.mihanblog.com/post/887 <div style="text-align: center;"><img src="http://upir.ir/951/mynicedream/%D8%B8%D8%B8%D8%B8.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://upir.ir/951/mynicedream/ziba-gifs-12.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2016-03-15T06:43:32+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس گل عزیز است غنمیت شمریدش صحبت http://anjilag.mihanblog.com/post/886 <div align="center"><span id="mtnl1" dir="rtl"><p style="line-height: 150%" align="center"><span lang="fa"><font color="#ff0066"><b>گل عزیز است غنمیت شمریدش صحبت</b></font></span></p> <p style="line-height: 150%" align="center"><span lang="fa"> <font color="#336600" size="5"><b>لحظه تحویل سال</b></font></span><font color="#336600" size="5"><b> <span lang="fa">1395</span><span lang="fa"> خورشیدی در ایران</span></b></font> </p> <p style="line-height: 150%" align="center"> <b><span lang="fa"> <font color="#008000"><font color="#ff0066">یکشنبه ساعت&nbsp; هشت&nbsp;&nbsp; دوازده&nbsp; ثانیه صبح&nbsp;</font></font></span></b><font color="#ff0066"><b><span lang="fa"></span></b></font></p> </span> <div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiU8rubjsLLAhUnJJoKHSiWBdMQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.susani.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-95-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%2F&amp;psig=AFQjCNHHGH-GrspBp6fxUcXi4oj86XTEzw&amp;ust=1458111285553759" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiU8rubjsLLAhUnJJoKHSiWBdMQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.susani.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-95-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%2F&amp;psig=AFQjCNHHGH-GrspBp6fxUcXi4oj86XTEzw&amp;ust=1458111285553759" data-ved="0ahUKEwiU8rubjsLLAhUnJJoKHSiWBdMQjRwIBw" target="_blank" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://susani.ir/wp-content/uploads/2016/02/card-nowruz-www.nazbahar.com-16.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 92px;" height="371" width="550"></a></div><p align="center">&nbsp; </p><div align="right"><div align="center"><br></div> <div align="right"><div align="center"><br></div><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></div></div> <img src="http://upir.ir/sh94/mynicedream/2009mm81b.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> <br> <br> <a target="_self"></a> text/html 2016-02-16T07:26:31+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس طریقه مصرف ژله رویال http://anjilag.mihanblog.com/post/885 <div class="Title"><h1><font size="5"><a style="width:204px;height:193px;left:0px;right:" href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http://avanbee.ir/wp-content/uploads/2015/03/royal-jelly.jpg_20140803125457760.jpg&amp;imgrefurl=http://avanbee.ir/%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587/%25DA%2598%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2584/&amp;h=300&amp;w=300&amp;tbnid=XoEKeioEHetiFM:&amp;docid=fjeKENe-PUUf3M&amp;ei=FNDCVpGmJIiPU5HIi6gJ&amp;tbm=isch&amp;ved=0ahUKEwiRgLnc4fvKAhWIxxQKHRHkApUQMwgkKAkwCQ&amp;biw=1280&amp;bih=799" class="rg_l"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSEhIVFRUVFRUVFRUQFRAVFxUQFRUWFxUSFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGislHSUtLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSsrKy0tNy0tN//AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYBBwj/xABBEAABAwIFAQYDBQYEBQUAAAABAAIDBBEFEiExUUEGEyJhcYEykbEHQlKhwRQVIzNichbR4fA0NVOC8SRjc3SS/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEAQAF/8QAJxEAAwACAgIBBAIDAQAAAAAAAAECAxEhMQQSQRMiMlFScUJhoSP/2gAMAwEAAhEDEQA/AFTuspp4rhCRFWVNwvJAMnilFa5CrWBbbEKK4KytVT5SgNGMCjkeuvcoXG6w463UoljVFCxGsYsZhA5ijFwi3BDSLjQqneCmVjgAoGusoamQlGnoJU0VlXLqgZCSrCWDlRCJMVfILewaOFWNNHZdjjCnCx1sxEgNkNK9OleoWtuUKk5j423RsMDiQ1rS5ziGsa3cuJ0CVPDtYEk6AAXJPAC9U7D9kzBaaQXqHDQEaQsO/wD3W6pmPG7ejkiTsn2bFHFrZ08gvK/8I6RsPGytJIxwj5G2OUdNz5oedvVW7UrSGyitfTdVVSYQx0rZS0eA+xHBHUK6725soq54jYXFwaBuToB6lL9kMSKDFrPLgX93GxhdLIdmR8D+onQDzXkHaDEDO7wjLEy4iZ5fjd/URZantt2gZOG01O4mnYc73u0M8/4iPwN0ssbNqud64FVXwVE0aHVjOxBSMT4raMI0l1cRnHt0LVZUwQMaMgK8lAFgYwRZZ7F6LdaOnSraUObsuqTkebSR2NkhErjFaOx2QNks5jGNRDFEnOdZccMnehmm5SnKkgi1XJHEjISU79m6laPCuzssgBy5W8uV5BgNPH/Mdm+iNS2EobPMJ4iTZrS7+0Eqej7O1UmrYSP7tF6RU43Tw6Rsb/2hU1T21mOjWD1RqWGsaXZTQdjKo7ho+al/wVP+Nv5oh+PVZF7gN5TsOnrKiQRxEF25JvkaOpcf03W+hqmCtm7EVH4m/mpKDsLWPNmtZb8TiQLfJekYVg5jA7yQyv8AvE6MB4Y3j1urqNh04HTomTiZjmTM9nuykVJ/EcRLN+MghrP7G8+a0EU5OxI5PKOrmB5GlgAh3RABO4no5IbdDyuT3uQr3JVUHKBXT2dYNFz1WJ+0PFS4ijB8DbOmt955GjPQLXdoK9tHTvqHavsWxN/FKdvYbrxqWpc4uc83c4lzierjul0/0ZkrjQPUs+SCe1ESEodxWSmIB5I0FOxWDnISdPhs1AOVJSJKjYR7E19lPDOoSxMtqvNFl/SyhWbSCFmqWRXFNMiTNAcWo73WWqIcpW+mZmCzeKUe6TXDNZQlqgkKJkCLwHBXVUmUaMbq93lwPzRJAoEwfCJah9o2k8kjQL0HC+ztPStD3kSSdb208gEVUVEVIxsUQDSdOl/UqjxGZ0h8JsOp5KYpU8scpSDMX7RgCzbeQBWeNZJILHQHhc/dpvmedOikipnHRuyLewuWwYQNFx7oV8TTuCtJHgTnWIRDezR3J/8AKL1o1KSjwmlkmcIWCw6k7NHUr0bB8JZDH3cYsNyfvPP4nFP7PYIyFl7eJ25/RXDWI1OuWC2tg7IVIG2UpCY5c6ORGQonqV5UEpS3QSQHO6yFpnZnLtY9dwODvH5em7vThD+T0g+lsy/bvAp6otlZ4mRNdaIX26vHnYLzp8LRvvtYixB4svpSWjbbQW0sbcLzL7R+whLDU0vxDVzR95tuOUy8FIRSTezyqqsFUzPslLM4+XQ354KiLOVkzrsXsY6RQyuRPdqN8CamjkCJKfuCupnsgj1nvE3Mhs6ewFQABsblaUrlVQxqzpmrkaW0KFxGG4upY3Lkzr3C252gkzJtwx8sojYPiO/A5W+c2Ojp8rB8I1/qfb/NdwPDxGC8jxH6Ksx1/eShnRu/9yKF6yGpS5KaKJ0zzLJudhwOAjZ4SwAv+I/C0fUoxjAzXj83KwwvB3SO7yT2vsAimXXAWtcsrcOwOSWzn3tx5LVUeGNZa7RoNlZw5WAC2yDmqL3sn6mDOaOljRsAlSw5zfoPzKhawuNuVd00OUW4WJujnwdDLJhT3FROKC6MSEVE9dc5QvckthpDZChKh6llcgqh6U6DSBaoojB5C3Pbq23+qDILijYWFnT1R4W3Wzb/ABLWlxL+GQ4HQWB/EVWRYuQXNNspNjfcX3suSykAZdRrdo/QKrcRnNgQSNWkajzVlU3IlLRhPtT7Jd279shb4XfzA3YH8Vl52y3/AIX0ZHGJYi1/iaRYg7LwrtdgxpKl0Y+BxLoz5X2+iTvYOSfkq2sXXMUQcnhyFpiztkkrpLOTjftiRcMKGimCPifdAdoIiYjYghoBdWtPBoiSNGNapqSHM8BTmGyKwmHW/Jsi1tmzO2WRZlHla/yWVw4Z3vfwT9StdVM+I8Nd9Fn+z1P/AASToSbplDQujoM7wDsNT6rQPcGiwTaSMMZfqVGdd0e/RaXZ2t8jH3KkihClii6qQ6Jdanlm9jIWeJWBfpbqgIj4iiCUcZPt2gaXIiVC5yc5yHleproJHXPUEj1x0iEmmSavQaQ6aRByOvsmyS3R9HE2NhnmNmt1A59kuN5X6oN6lE8dMII87tXu0HkSoGm6oaztC6Z5c4ZWg+BvA5PJR+E4gH+HqFdLlP1XQlrfLDSTE8SAA20IO1j1UdWM7++IFyANNvdFyNDmkHhANAA3+aa3pGaGYdJ/Ecw9VjPtSwkSUxmA8UBvf+jqtTF8ZPn1XcQphLBPG7XPFJ88pskoJraPnkFczJNbbTi4+S4Uxkw/OkmLq7Rx6JTsVlAwKgirLIluJWSvUc8LNXSlo6qyFawDcLAOxcjlA1WOPO10SRn06PQK3G2gHUfNaDAJc8Eb+hJN/deDVtdM8HUi69n+zuYuwuBxNy3MD7OKLXybMtGqmZe/y+aApIcjcnn+Stm2NjyEHVR29kT/AGEgt+tgNgE6ONR0pvqiSUN2pXsztfAnGyHkepXDlRPcobp29thrgbFoVM6RBvkUb503Hkn09dmOW3sKfKg5p9VFJMhJZkq6DmCWWdBzTJrnEmwUjSyPV/id0aOfNI5r+g0tBVFC1g72Y2aNWt6uPoqzF6505uRZo+FnQDk+aZU1Lnm7jr0HQDgKEp8XMr1QDW3sDfGu0xMbg4Hb6KYsXQ1MVA6NLT1Yc3MONUOXXuqujuCbHS2qsoW9U5X9vJmjjY7J9PGS11hc5H28zlKkeNPb81NRHIMx6fquRx8zzts94IIIe4EHoblRlX3bGgdFVSk7PcXj36KiTd7JmtM4kkkuMNaApQE2y6CsPTE5oXDTjhOBSc9ccDmmDnBoGpK9V7AMa2B0APwkm3BOqxfZPDTJLmOzRdek9mcHDGvktZzjf2XdvRPTSLel29FLI0PBB3t8woAbaj190YLOAeN/oeCmLlC/kr8PlyuLD7FWLzZRVdGHeIDXrboh+9IFnX9eij8maS2HOmSSSoZ8i496He9eNfkNlCgUj0O95TnlQuKT9VjPURkUTpfILrlE4Jiz3+zvRHHzn09EO4KYpjiEX1W+2Z66IbJKQlNKNWC5OZVxo4UjW9EdTU9tTuqsPtb4F1wdp6fKPPr/AJIhmm/y4C68fPoP1XWRE/73PCsf8V2Av2winizHQafpyn10ehb1O3si6ZuVtuv0Cqppi6XMPhBt/qqPVTKQO9nm3bvDu9Y51vGzX2C8xXvmM0QMjh0IK8XxKg7uZ7LbH8ilzWuAMq+SrSRv7Oki+ohBo3hcaE4lK609Q4VLSwlxTWR5jZW8UYY1Jy5fRAXWjU9lYA2JzgNSbBb/AAqEtiGZZvsA0PpubOK2AbonYJbnbJaZWSN1I+XquU8ha61rg/EB9QnyDdMa/UHqFk3qtBtcBbpMhF75XbHg8OXZmtPv8k9kgeNr33BUfdZdATbg/oVRXK4FrsAqKU2Jb8lXSA9QriWA/dJB4O3zQNTMR/MYfVq8ryPBx29rh/8AB8ZGivLkwlSOMZ+F9vJwTXRH7pafdea/CyJ8c/0ULIiIhRvUwjPH5hNMRQvx8v8AEL3kGumlE/s5TxSX/wBEU+NmfwZVyAtaSbDX0RTaB27rD6oyKmttYKSw3OpVuLw5S3fLE1k/RDDAB8I9ynTztjGp16Dck+QUjiTtp5lTUdIAb7nk629FdE6XrItsipIHE5nAi40B3Cso4supHoFMwAa7nlD1VRlHn0ComZhbAbbI6qU2IG53PlwoKeHwEp0dO4tF9yi5o8rAOUtvdHdIpcWZ4mm268k7cU2SsPm0H6r3GeC9tNl5J9p0Fqpp/p/Uqd8Ubf4mPypIju0kv3JtBl0hqu5UfQ03UqrJalbZ6VPSJ6KCwud1HXVPQKSsnsLdeirY9dVHjl5L9n0IW7o9U+y13/pSOHlboDRee/ZfJ4HN87r0JpXp4v0LyLTAKltiVHBH1VjPFdRMjtolvFq2zVW0DmIg5m/JdbOCLH8+VKW8KKVuuo9wi3oxDHkj4T7FQvqTs5uie8caqGXzWN7NBKhkLtwAUG+hZu1yLmiCGMKRXLDRD+zf1JZTynOYUw6IGGOapWkqAFSscsTOJcvKc1oTWlSNRIzR1v5ImB3CgazlSd+Bo0JkvQDCZZA0a79Byhooy45new4XGMJNyrGGm5XVezujtNFcXSmGY+QRchDRZDPGibPC2wOyKQLyT7StahvkF65MbC68d+0B95vZS5X9yCpfaZdJMuuJXoTGvw/spUuIdI1sLf8A3CHH/wDIU8mFTBxY1ocQPiBAaVpKqvIBA1J6nVBsmAGpNzuVmVq+z0Xj9uymg7KPc5pnna0bmOMXdl/CXbBXFX2apH2yh0JAsHMdmBttnBGpTHTDcHVSxzErYyNcIL09egzsZTOp3vjeQ4DxNkbs5vp0Oi2ZxqIC5J9AD81jqNpvvpwryKnG/OiojLSQm5TfJqI3AgEbHUJrmqvwrEoyMlwxzTlyuIvp1HKsyr+LnZM1pkDgonqZ4UMikvhhoGlZ/sISRzvX1Rrwh3hKdNBoBc/XUKMop7eQoHRhB7P5DRA4KIsUzyuZ/NT3nlMNS2MEaeyNOB800uWRnlnegRG0WTnHRQRuUhcqVaYDQrqaOMKCynhaseQ4Npm6qxYLIWGzRqUnTl2g0CdiW+WLocX3N/kuFqc0JPdYJtvgxAVe+wK8a7cPvN7L1jFJtCvJu0jc0hXnOvbIMqfsM3YpIruUkwm+nRtnSknVRvlUUklkG+VKbPUSLNkiNopNbLPslVthb7uCyE9g30aqmiurOmu0IahZsraNi9BQ9cErozuP4VnJ0vmF2u2INttFHgeKytb3bnv8Niy4DtPwnmyvqktsC7TKDtws7T1YbIXZfCdQ0bgJG3N8PgctUtNGppsZDr5wNBu3n0UtZiEcbc7nBreXdfRVha3R4ALnAEAbAcnlA4zA0gF5zOtoXbDyA6IqzUl1sBYobLOXHIr2YC7S9xtZV37+Jd8Itx19VnxIQb8/RSwO1ukfWbYf0kjUQ17H+RPQqUx3WZLSetuEVQYs9sgZKczDYXt8J6FGqT4YPq+0GyNTAxFVA1uNebcqI6bg+683NipU9obNcEfdqRkXknskHVSCdqXMo1tjWRFSiFc/aPI/IpslToqoT6FslIDd1H+1X0CAklLt1JA/VVSkuwWWUTep1RsbUJAiRIqZrSFNBGayFqZEx8qrqyfdTZs3HAcQAYtPoV5vjDvGVtcUmuCsJih8ZS/F5rY9cIHSUaS9DRxeSvuhnOTnu6KMBeboYTRNV/gQDXhzhcKmpmXV9hsBJARw9PgTZs6Eg6gaFFVTiBYHLfc+Shwynyt1RFVK0XuL2HRehkeseyaPyKmrvIzK2126Xcd1R/uSbvGulkDWjo3UuHAK5V1+Qm7iLm92gHTgo3HMRPcRyHQm1vQ7LypqaTr5PR9anS/ZasmawaWHA8lS4pWg9b+SpXYoT1Q76i6K8rpC1j0yeScn0Gympn6oFhVlQQ3KXKbZtvgtIY7qwpKUXbcXAN0qSBWlPFZeljxElWyUQjoA299uVV187r68K9aq+vg6rsyaW5NxvfZTU1UNQ5t9eq0VFTssHZBrzqs13Q71ret7ga6ga2K00U1mO016C/U9EPjae20jcv8AoLqpGtaSQCLbaLIVGIgnQW1VpjM+VmW9ydSsbUy2KzP5H3JG48fBoHTNy33KDbiPi+H5KqZUm1rp8AuVPWXb4GqFo08Nd4btFzwiIKonQgjz8+EHQx6WVlFHqqVPsJejtVA7JmBuethpZZ2aqzC4PII4K1peQPLr6Lz/ABundDM62zrubw5h580ryMMtLXAWJ/sirJLrJ4sLG600N5DYWBPVx09ENinZmSRpt7W6nyW+LipVygqemY7v0kf/AISqv+jJ+S6rvVg+5YVEDh8TXDyITYY1f0kkjzmuXWOx+llauDLD+C0O63aBryvPWLfKfA2q0UuHUZcdFssMw9rBc/mgaFjRsLHckK1aHEg5mhv3g7e3kn45UciK2wp9YLeH5n6qqrMRa3QG5O7v0Q2K1GW4YbjVZl0ribtPW5G/5dFNnu74Q/FELsMgDXzhzjYC+n+YVh2rjApnZdvAW36nqQicBpY3Ma4x5Xaghxu539YPQeSt8Tw1s0Dobfd8BPRw2KyPGczoPJm20eWxvsPVTRuUEsZa4sIsWnK4He/KkhSmjaYfTNutLhsGgVFQsuQtfh8Oio8eNvZNloNp47Kwj0GyghYimhXyiY65tkJWytboTrb290fcNGvXbm6o8Yltvv1/RK8ppQNxLdEOGx3NwPFffr8+FY318XqbfRZunxQNdv6HyRuLV7hY9Htu08+SjjKljKLh+wDjNZcnVUEjlJV1GY7ocKWqdPYxLRJGFb4fDfVB0lOSVoKSFUYMe3tislhMLbC5RtLIHD0TYodLIqnpbei9OVwTNjlSdpaLPAXgG8Zvb+g7q/c1B1JDrxm1rHMSdm8WS8iXyFDfaPOWlrSCDpe5WjfijWR5gb/hA8/vH/JB4hhTCwyDwNBta+/kAs3iVe0vDGDKA3XXTTlBFOVoa17cl7+/5fxN+RSWT/eMf/U+iSZugdI0OE4x3Li2Vp1+EtsbuH3vJT1Na+R984sR6H3CgqsUp3S9xYd81uchoIu3kO48k+nr6ZzS3VjugeDY23IcNEmorr4GprsJgqi3VzrW/NTuxgZdDdZ6rljJ0kFuSqOo7RZTaJrSB1fc3twBskuK2EkmjR4pjeQXNi521+nms9/jGWFwcI4pBfxNdcFw9RshZqz9paQWhr26tLdrcKudRXFz6W6hHC9WM0nJ6NhH2n4e9w7xskF9+8Ac2/OYHQLduxdndh7XNc1wGRzdiDsQeq+eP2UWvl8irvsrK8TNidI4RyDIGkktD/uho+6n+y/xRO8e2b7HMNjqAZInATNNn5r2c3g+e2qzMbSCWkWI3C1+CUk7A+NwDo2knW2Zt9w09QhhTMdKWTMIaTo4bjixUtw296C9gXDG6grZ0NrKkb2fLT4JA4X8tuFd0sbmDxEaDoR8lRgTjihGTnos42rsk4b5nhAMrnm3ds06lybNOWtJcdf96JzyT0AoYUyUm73nQbDhZ3EqrM7zOwVbimJOBN3BreCbXQcfbChhyZn9453x5GuPdj1Ur/8AR6+CiYc86LzDsP1a5wBubFp0t6IztRRFsTSNmH3ylR4djVHVSMZDUNe9tn5BdriPdaiqjBAuL8joQUyfGTlpAVlapbPJpd06EK9xXs7Zx7p4sT4WO6ci6qW07mOyvBBXnVicvko901wW+HDTZX1NGqnDI7hX0DCFfhXCJLCI2I5j9LIVnmpDKB1CshidHXkBBGmbKMwcGuuQ4nq30Q9ZiFzZh23P6LP4jXeIBou4nS3HUlJrLKfPI+cdNAXa7Ei1vd3GRrrMsLXNtXE9V5Ti+JOBcAfi39Ff9pKxznHP90mw6BYHGKnxG3UarMcu6GW1M6H/ALWkqbOkq/ok/wBQ9N7P/wDNWf8A13/Rysa7+U7+5ySSRl6RTJWv/kD3+pWZd8R9SupJIxdFlg6tqTcpJJddhroHqf0RfZb/AIum/vP6JJI12Cet0Pxv9D9UFi2zPT9F1JdfwToHpPg910bu9R9AuJIsvRi6NDTfCgcW+7/ckkhoJGG7ZfF7/ovP+jkklPh+f7LI6Ceyf/MKT/5Wr6YfsfRJJeph/E8/yPzMvjHxtVZie3zSSUHk/IzGOwXork7JJIsP4IXXZ37p9lHJ8PzSST5BKxm7/RUQ/wCIb6O+iSSi/wAyuejEdqPid6rz7E/jSSXpYexGboCSSSVZGf/Z" style="width:204px;height:204px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:-5px" data-sz="f" name="XoEKeioEHetiFM:" class="rg_i" alt="نتیجه تصویری برای ژله رویال"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طریقه مصرف ژله رویال</font></h1></div><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA">1) روش اول:&nbsp; مصرف ژله رویال بصورت خالص، که بهترین روش مصرف آن به این شکل از طریق زیر زبان قرار دادن مقدار کمی حدودا 0.6 گرم است.&nbsp; یعنی مقدار معینی ژله رویال را در زیر زبان می گذارند و یا به صورت قطره قطره امولسیونی از آن روی زبان می ریزند که امکان جذب سریع از طریق خون فراهم می شود. در این شکل مصرف باید به وزن شخص توجه کرد. یک میلی گرم ژله رویال برای واحد وزن (کیلوگرم) در روز توصیه می شود، که در سورت بسته بندی به شکل کپسول نیز می توان آن را در روزهای مشخص و در نوع کپسولهای خاص مصرف کرد.</span></span></span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA">بسته بندی های ژله در شرکت آبشن به شکل بسته های 5 و یا 10 گرمی است؛&nbsp; که برای افراد عادی (باوزن حدود 60 کیلوگرم) باید یک بسته 10 گرمی در 20 روز مصرف گردد. یعنی هر روز مقدار کمی (به اندازه 0.5 گرم - اندازه یک نخود) را در زیر قرار داده شود تا از طریق خون جذب شود. بدین ترتیب حداکثر تاثیر را خواهد داست. با وارد شدن ژله رویال به دستگاه گوارش و جذب از طریق روده ها تاثیر آن کمتر خواهد شد.</span></span></span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA">2) روش دوم: مخلوط با عسل، در این روش 3 گرم ژله در 125 گرم عسل مخلوط می شود. این عسل حدودا 18 ماه قابل نگهداری است، که هر روز صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری از این مخلوط را زیر زبان قرار داده تا با بزاق مخلوط گردد. مصرف هر 125 گرم عسل و ژله باید حدودا 10 روز طول بکشد.</span></span></span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA"><font color="#ff0000">*</font> ژله رویال در بازارهای جهانی به شکل مخلوط با آب، عسل، گرده و سایر مکمل های غذایی عرضه می شود. ژله رویال به شکل کپسول و یا آمپولهای خوراکی در بازارهای اروپایی و آمریکا متداول است، ولی در ایران فقط به شکل مخلوط با عسل و یا خالص عرضه می شود.</span></span></span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA">ژله رویال در کرمهای صورت و ماسک های پوستی به عنوان ماده محرک و ضد چروک و پیری بسیار بکار می رود و توصیه می شود که دو دوره درمانی درسال، یکی در پاییز و دیگری در بهار هر یک به مدت 20 روز باشد. برای هر دوره یا به صورت خالص در بسته های 10 گرمی و یا مخلوط با عسل که در ظرفهای 125 گرمی عسل مخلوط با ژله باید در این مدت مصرف شود. در مورد مخلوط با عسل بسته به نیاز بدن می توان مقدار ژله آن را تا 9 گرم افزایش داد.</span></span></span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA">متاسفانه مجامع و ارگانهای دارویی کشورمان شناختی از این ماده ندارند و گرایش و حرکت عملی نیز در جهت شناخت و استفاده دارویی از این ماده تا کنون انجام نشده است؛ و به علت عدم هماهنگی بین زنبورداران و مراکز بهداشتی، تولید در سطح بسیار پایینی است و میزان تقاضا نیز به تبعیت از آن بسیار محدود شده است.</span></span></span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"> <font size="5"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">موارد استفاده از ژله رویال<br> یائسگی، ناتوانی جنسی، نازائی، خستگی مفرط، لک و چروک پوست، دیابت، تحریک سیستم دفاعی بدن، تعادل هورمونی، مبارزه با عفونت های ویروسی و باکتریایی، عدم فعالیت غدد درون ریز، انسداد شریان ها، کلسترول بالا، فشار خون، آسم، کنترل وزن، استخوان های ضعیف یا شکستگی، کمبود رشد، عفونت مثانه، تورم، کم خونی، مشکلات کبدی، سرطان، انواع آرتریت، کم حافظگی، سوتغذیه، خستگی روحی، خستگی یا ضعف چشم ها، تقویت و نیروزائی زخم های داخلی و خارجی </span></span></font></p><font size="5"> </font><br><br> text/html 2016-02-10T07:31:53+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس لزوم جلب اعتماد عمومی http://anjilag.mihanblog.com/post/884 <p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;<font color="#FF0000"><strong><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">لز</span><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">وم جلب</span></strong> <strong><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">اعتماد عمومی </span></strong></font><br></span></p><p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></p><p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">هیچ چیز خطرناک تر از این نیست که جامعه ای بسازیم که در آن بیشتر مردم حس کنند که هیچ سهمی در آن ندارند.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"> مردمی که حس می کنند سهمی در جامعه دارند، از آن جامعه محافظت می کنند، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند، نا خودآگاه می خواهند که آن جامعه را نابود کنند.</span><br><br><font color="#FF0000"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">(مارتین لوتر کینگ)</span></font></p> text/html 2016-01-11T05:31:56+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس آرامش... http://anjilag.mihanblog.com/post/883 <font class="text4"><p><span style="font-size: xx-large;"><strong><span style="color: #ff0000;">آ<span style="color: #008000;">ر</span><span style="color: #3366ff;">ا</span><span style="color: #ff6600;">م</span><span style="color: #800080;">ش</span>...</span></strong></span> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUExQVFRUUGBUXFxcUFRcXFxgXFxcVFRcXFxcXHCYeFxkjHRUUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHyUsLCwsLCwsLCwsKSwpLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsKSwpLCwsKSkpLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAOIA3wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAQIHAAj/xABDEAABAwEFBAgDBgMIAQUAAAABAAIRAwQFEiExQVFhcQYTIoGRobHBMtHwI0JSYnLhFDOSBxUkgqKywvFTFhc0Q/L/xAAZAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAABAgADBAX/xAAmEQACAgICAQQCAwEAAAAAAAAAAQIRAyESMUEEEyJRFGEyofCR/9oADAMBAAIRAxEAPwDocL0LcL0KDGhC1cFLC0ITAArSMwuctb26n63epXSbUMwueuZ26n63epWPJ2bMPQQw5JnR0CVtKa0NAssi4JvIfYN5pQnN4fyG80mCBEbBZJjXJKL0vdzXdXSaC7UlxhrZ2cTwCUstNSc6lM8Gsd/ucTKsWNvYryJFjq3vTacyfAgeans9ra8S0+KSU7C6oCHQQRs0PAjftBHyWt13S6HNLoAgHXaRpxiVZ7SrsT3H4RY+rPgtcKYWKzNLSxoLMIyDoE/mMZk/ugn0yDEhUyjRapWRFq0wqUtO8LQsO8JQmmFeIWS3iPELU8x4hEh6FghYL/zDxCx1g/EPFEFmcK1LVsx0nIgrctUIQFi1NNEYV7CiQEdSUTqCPLFoWI2CjpICzCw1bLonPMQtSFvC1KIAO1DRc9Lftav63epXRLWNFz+p/Nq/rPqVlydmvCZBTSgeyOSUlyFvq/OrYGtPaIz4D5rNVsvWx1fPSCkyiGl3anQKrV+mNMaAz9blUrdeJcTJMfWaIu+6HPAIBjwH78yr1iSVyK+TbqBvabeXlzsXacZ7U+HLJTWKx4y2SJ2xlHzRFquV+AYRHIZxzKV2NzmOjOfOO/XNOna+LA4cZLki7WGywIknvKsF22MZkNgnUqr3Zac8zsBCtNgtDnQBpsXOm3y2dRRjxtIbWahHEjTPxCq94WF77W6m1xEuMctVYbVaupY55BJ2ASc/bmUtscm203uABqNxCDI+EiAeEK/HtKP7MuVU3L9GR0GrH/7PX5rI6BVf/J6/NXtjXLJYVv8Ax4HO/In+v+FBq9BntE458fmt29AahHxjz+aulpacK3Y0ofjw/wAw/kT/AF/wpP8A7fv/ABjwPzUVboC4AnrNOH7q/YCobQzsnkisEP8AMH5E/wDJHLLpZDyE0c1A2Bv2ruZ9SmThmsBtfZFhWcK3hZAQoFkeBaOpojCsFiNEsvrVssM0Wy6RzjC1K3WCoADtg0XPqw+2rfrPqV0K27Fz6qPt6/6z6lZ8nZpxPQFarwDQ8/hMd6pF52xz3GMyffT64Jz0ir4S+N5PeAAq4akNLtp09JUxx3Y85UqDej9jFWsWn4W7ds/uujNoU6bQHYWAjLF+ypHQujqeOa6pddMPYQ8AjcYjzVGaVzovwRrHyB7tsNNwgEOxiQ8HE13fs5KldJrgNGoXFpABBy3bRPe6OJV8smGnVbg+AE5DQE6589iE6R1mvp12VKdQRTqPa4mWYmtJA1yOmyM9diSOnotb1so9GmSThIAaMzGgk5x9ap4y6qop9Y1z2wD8VQSTGXZZk0bcyeSQXbaA1zRtOZ5RorvdtcVW4Tk3alnLiy2MbRB0dvPFhp1YcQSQXQRJ5p/aG/aUahiesc2Z/Ex2X+hVi7LuBrF2IkYieAAzAVgvKrPV4RkKzZjQ/Zvg8tikHTTBnScWl9FrbVKkEpRTthCMpXmDquoppnFcWia1M7K2ZTMLWraGFpzU9KoIGaNimuErSqzsnkiZUdWpkeSJDl1jZ9u8cXepTCrTMoaxt/xL+bvUqPpPfP8ADNxESFy4q3SOjN1thOFeVSPT34fszDjCsFrqlzGnTFCscGuytTUug2eKyk2L7SJyjftTSyzhQcaCpJnQGaBbLVmgW4W8xHlqVssFQgHbti57anRWrnc53qSr/b6okN26xw3+vgubXteLGVa+LIlzst+Z03jis+Ts0YkU3pDaO28bsu+DKTMOJkfhDPPD7jzU951iSeJM8zmULd5gmTM5ZZ8jwjJWxVISbuVFw6BVRjcw8T5K/Wm0PY5rWBuExm5xAEwNgOW2VzG66bmO6xmrT76cl0i6rRjaJ3BYsy+VnRw/xSYxsN1hz2vqNwO+64QQZnRwyOcmDuRnSF7TY7QHnIU3A7JdAwmN+LCimWEOpluYDsMhpj4SHDlmAuZf2gdLgXuoUnSxrh1jgcn1NSBva3TnO4IQi29AyTilsR1HjExw3ehgq53Nam4ZOhHgf+1VLqsbKre1ikHs4TkZ1ndkm9lsj6bjTHaGziDofrirMuP42DFluTQxo1OrMiXmduYHGE0v61PFjNQuLXYqeFwMGZMRHCfBR2K7HNE1A0bYBkpRflqNXsv+FpOFo0GyeJ4qjG6lZdl+UaHvRrpP17IfHWDdo+No3HePDcHYeFzG6fs6oDTAcZGehHp+wV8s9oFRxB7JbGMjTNodIjvy3jit6i8m4nOmvbdSGNap2Sp7PajASW13dVgmm8ubuIGMDjGvcoKLasDtrNPJLHKpItjjUlaZam2x29ZdazBVaw1Y/mei3bRfB+0Ki9RfSYPZX2gC7M7Q7v8AVD9NLEHhoIykKe5v/kRrr6qx2izh2oBVWN6styVyOZ2i62ubhw6RGSsta7XPpMDdQAir9tjbPEMBlLqfStxIHV5EgarQozkrRRkyQugd9zVdwTSy0S1gB1TsUZAO9D1bKllkcuwQxxh0WenVyW4qJe2rktxWWm2Z9DAOWClzL0p/+Rv9QUbL+Y5+BmJ52lrThA3lxgeEpk/sFFe/tEs9VvV16ALn5U3MDceIEy0husgzpnnwVWb0BttdpqVBTYTJwFxNSdcxBA5F0rqJqE/WxFU2doDfmPVRQT2WKTiqOB2vovacQHUPlpiMJ8dPNNLB/Z3WdSdUwAOAkNiHO1kQMp9V2i02WYcBmPo9y8yiBom4fsKlu6OL9Hbmc4gEEAkOn8mfurjeT6Nis5q1HENbsEEucdGtG8+xOxWm23Y0E1GgAk9rmdv181zv+0ewm0UMbCS2zvzA0Iceqc7m1+ETuLlgeOUslM2+6liuJUb7/tRtVZrqdOKFM5HBJqEbi86f5QFXLPZH1BAGQ3rehYgXmdGuA79ytXRyxtdWY0iMWKNvwiY91tUUtRRz9y+U2H9E7PhbhfkTk12gJAaC08DiEc1ZaDsLgHCcPi3eR8uCEpWTG0sykZbgY+HkRsOzTTR5Qdn1rZDsOF4IHAEkdy1PEuHF7KVkalyWiGrafiE6R55qv21kyU6vNkNkCC3Xi3f3e6Q2iqSIG31XHnheOfE7WPKskORF0eu/rrYxu4VHd7WOjzhW276JYxrdX1DJ5A6nm4E9xS/olZOprda4SWtcIG0uEBg3nOSdAArRYbLhmpUjG7doNwHALq+nTjDZy/USU56JWDqwN/uhLzuHHUJpvwTBI2E55j5Iin26knQSfBSdbieyPvMMcxmPMeamXEskaYsJuDtC9vRB5E9cfJbjoo8D+cfJWEmW5KE2iJC4zx8W0zT70ikXPWYLQ6mM3sJDjyKtL3KgXTVi8a/63equprKzjXRZyvbEXS6niwZTmq7YGvNSCwgSM4O9dCBB1AKnpsbuHgo+VVY0XFbo3o0+yOQXn0VM0rxKNCWVgX2/8vgfmhr0vsNyqVWskfDOfgM1X74vY03hrfiAbE5gPq4u1H5WMf3uCUNGZiSSZLjmSd5O1X424RTltsWcYzk1FUkWahelFwDWvk7MROI+IzKtnR+mBSZtntEwASSTExrAgdy5vTu0OGavPRC0kU+qdOKm1oBP3hMTz0B/dOsqnKgSwuCssRfnsTRtOWB20Qe6c0rfvTOg77Pud6Sr/JQ+gl7NqjfSjMKSg6WrYhQANWYCw7RBn6G1Vu7bgAs38PVyNVjmO24S4HMnSQTIicwra2moq1AHnmlpNjcqVHzvXuGs1zwaT8nknsn4hqNNDqEyuS7q4q0iGhnbyxgjUGTGpET5b5XaK1mDhMZgz8/rih7TdDHjFAxNzBjMGInwPkE8YK7sDlqqKg2hFTeHRJ0z3jcUyZS366TvG5Q1bMWkMPxCMXseXzRVaqGiStRmSF1vBa05SPKOO5C2Lo09sPq9kk9lv3gDoXDYSNiYF81qLXfecXR+VjXPBPe1qZ2isXu7RO7wyCVxUmm10NGTimk+yG77I1pGWcH2RNdxLo00UVEwfH1EqXbP1uRIgiz0onkUDZj9rSH4Q89wMe6cWdmfcUuqsAqN3kEdwM/JLY4zfpG0596W16hR1rqacUDbqJnENHCe/b8+9Y82K/kh1KjnNnPV2qpVmZc7LyTz/wBQz93zVctwivGnbMhavrQO5584CxNSfk3pQSWi1U79J2DxR9C83Ha0KiCp2ddp8gtrNWMan4WjXekqX2WcYfR0WnbicsTVWKV41TXqM7Ra0ntSY4JRYrV9q07mvPiYCcf3syjZ31HzBc1uQnip8unsV8VsqV6XnT6wVBiPYwHLbIh2u6Vm7bW18kZ6RwSm0slb3BRh7zwA9/ZaZJcSmDanRaqQmITi67SWOBnb45+iR2d+SYWF2p7lktxdo38VJUy/MqAjJNbCZaQq3dDzgwnOBI5Kw3Y5dSMlJKSOTOPFtE9gf2RyHoEUQl9ndGW6R4FMAU7KmZpFR1XQQtiFFajoguyEZGZC2oNyzXj8XNbNOaYhXb/GGqHb2DyLh8kto057b/hGgKb9IGAlhP5/Itj1SoPxOn7rNmwnYFoj0UvsArOP8XSO4OnvaRCPxzln9FQVKMdt3xSCOH1mpbRaDGgBaIy2xOfn6qeQBlASM9QY8ijKLNFDZHBzA7frwI1RTdB9b0Gx0gqi1J73dhdi3NfHi35p23JVLpPVxWmlTGpbnwBfJ/2BLHbGk6Q/cMRBOQAaT3gGENedd3VP6sw8NJblPaGYEcYI71A+3ySBkG5c9iksWbxuBB80XHWycvo5RbbcXOxuzLpcTxKgdas43QPcphe9h6m0VaRHwOc0cp7J8IPel1WMZXKo6V30TOtIw6bD5mF6jac9NPYKCppHFo91GamR+tSgo6C5bC7NWioeQHjmmd7umzMG9xd7e6QWV8knef2TG/q5hlMGIaCYTcdlTloEva6X0XhrsJlodIJjMkRmBuWl0wA8kgRB9VZeklnnCd8geA/dViy2QvFWNWtDo3jEAfWUmOXOGyxrhMb07VBblkYlNGV2tqgDTXu2Sq1TqS9g3YvROLGzFWA/I3XLQvVcoUaozsuthtQFQAfhHnPyVlu5+apnU1KdZrg0upljWktzORJnzVvsj8gVr9PaVMx+pS7QU5sPdzkd+fui7M+RyQlqOY4gKWyOzhan0YQwKC0NU0qOq2ZPD3lKgGA3Q7lrVOa2LtFHaNiZEFHSlpFEOGofHc6fcNSXrRTZG3arPfTMVB/AYv6e17Kkl5JlacauJTN0wg1C7U8O5TB2IDbOvMZFBmp9fWiiZfbaLvtBiEg6SNxmOGeiZioOo1X0iS3MHUFNLNbG1B2TDtoKDFJx0A2qKpYHEgiGnfMeiHGxlJosAtctg6gfRCpzLcx94VjMuYxoHc0Ex3uKf2ai4gBwYTtPaPllsVc6WXzToM6qkwdc9wILGARBBdDRmZgjPWVFFIEpMKpVIBJKZXFbcVQNjKCZ3QqeLTJHWuMnSlTzd/mOgHf3p/dd5ACGjC06uBzPAO1PdCeURYzFv9pV3ltqbWEYaoAPB9MRnzbh8CqOHSefzlX/AKW3a600R1Le0wucW7anZAyJObwAYnWd8A86ZUjPmVzMsOMjpYp2iW0VNO8+wUXWZfWxR2itnHIe6irVuzAB09VWojSkGXbm5viVHaLbjqOMHWB3ZKSyVRh25arV4p6nJTyBrrZfr9pTSEfdg9xkf8lXOjjItcflqDujF7BWm1sxMd+gnwz9lWbt7NsbxDo/ocPZYfSvTRq9QvJtb7ucy0uDR2Q3rBuDP/1kp6rpex29o0B3u+St1qseOi6B2izDx0MDxJS7o50Tc9wfWlrG6A5Od8hx2+a1PG5PQsMyUdlku95exjWiZGsaDjuT+zWEMG87yvWQBoDWiGt0A0CLe+dnJbUqSRgnK5N/YBbKskDaNe/YvUHQQoXUS05/9rem0k5J6EGUrLdvd7rRZA+vFLQCJ5z5LSudFl3xFaPPaTIhraW4muadoI8RC5fZ6NRoHbf4z6rpnWyVzKmwtc4B7hhc4RqMiRoeSvxlOQMZWqb57gsutH4mjmAtRVdtDXeR8pWHWlp1xN55+YTsCH9029j6GpxMhkcss+YgrbrM1WaNfq3YmFrt4BzI5a9+zxT6nVDmggmCJB0OfuhEjC6dUghJL9uNlWoKtN+Go3KHDE1wmYOhG3PjomLKNMbJ/US71OSnbAGUd2SsVIqdvsorWdXULHNImSZBGJugzIzHy4p5Y7W12h0ynlsU98ObUBYQCNp/CdhnYeWarjKdSgxrXNkfjaHRPEESAYnPajK0CDXguVivAN2qu370SFrqGrY3sL3Zup4m5u+85pnKdc8pnSUm/vN1Q5y2nsBBGKNSZ14DkeTSzV3GCwNbhINPKHAjR2MZtPEea5+bNH60dHDhk+nsppsx3jJQV8iGh0k7OC6Nc9lc6q8EZNhhaO00u7Tn5aEEPYjavRayl4/w7TieaeJjTiBEYfhzg5iRpCxRyW6Nk8TStHM25CNqAtUvOAd6uHTTop/DPGAnC+cJOZBABLHHbk5pB3HgqlTAZ8RzVqMzV99HU7E/ExpO1o8xmq9Y6B/jKMfdLp5NBn1jvTO7KxLOQLR3EqS7bPNeodwy/wA5afZc7BrI0bs24Jlms06bAmlmfOSV2XMwjqYw5kgAbTkupj6OfIbUTCnFVVm8Ol9GmOwRUdpDTkOJdmPBVu29JK1Yw52Fv4GZDv2u7zHBHJmjEaGGUy6Wi+mF2EOBO/7oO4Hbt4ImyWvODkSqFRtKcWG84ydpsO0fMKnH6m3Ui/J6alcS6TCjFTNQWa1B7AQZ381viW1IwMkLc5UAfqVktwtOZMnbxSTpPelShRb1Qbje6O0CQGgEkwCM5wjvUulbIlehpVJAkZkafJc2sNR7+06kGAySXOlxJMnIaZqxXT0lr4g20NpljhGNgILTsLgSQW7MojloF0gp9XVOcMeMWQ1JJkDvz7wrsMlLoqzRcasic6mJnJai005ybM7myhaFIuzDe93y2o+nQO8chp4K2is0cA4ZsjmAFvdlqZSfhcMTHSW4jlOmGfMbJngpG2EHYT5oC+ahYwtpDFVIgECcHGYgO3A7c9iWSSVhtjR9Ijkh6towCZPrKqtwX3Vs0Uq2N9PQYhL2cvxM4bNm42C0W+zuGLrqQHF7RHc4gg8FIZYsWWNmbDUNQ43xAPZGz9XEqO0uL6sO7TQYaw/CSNXPH3s5AByylYo39Z5a1j8ZIywtJEb5iAO9CWCsXVXE7PU5n64KjPl1ovx40qQ/q2NtemadTOYM8Ru3bu9A2zooCB1NR1JwiPvMPAgyW8x4FEsqGUUy0LDafZsVroCpXVWo4uqp034o7Qc3GN5h2b3efkE2u61ClLxT6twaJBaWyc5IG/4BO7XcoxalOy2AgtcA5pEEESIKr9uN6Za80mtpFO6WWu121/2NAuo0/tS5rcyYc1xmcmnOBEnBIkQqhXsTajRIldrs1RrafV04ptJmBmDlGZPaH3c5+6OS5fe9w1rNnWb8bjD2wWOOpgjTfBg8E7TRXFp6Y3ueuAHgmM5z4j9kfdFUGu8b2tP9J/dVttqLCSIzjVH3Dai6sSTnhMeLVkjCp8jVKVwouNEwUbajIiAZ4SOcIOz1A8cUewZBdPEqOfMrNu6KmoS6m5rTuiG+WiCd0ftDdaeKNrHB3kYPkrrjXgSjPDCQ0MsolIY0tMOBa7c4EHzRdKoreaQIhwDuDhI8EFX6PsdODsu3at8DmO5ZZ+kfcWaoeqXUkKrNej6R7JyOoOhTyy9IWPGfZPHTxSC03ZVpiXM7I1III55ZgIFzkkcuTFp/2PLFjy7/ALR0CtVlo7lU+k9uBrsZ+Fk/1GP+CBoXq9nwuMfhOY8PkgqrsVZ1V2Il0QMoaAAIHDLzOq0P1MJR3plEfSzjJNbQ2dRhsnIZZnTPJB1m9Z1YxB3VgjtHMzGfEABBizirUh9QtadZdAGWxN7vdQoNhvaJOpMyd5c7ZyHcs8c8ofwNMvTxn/MFewtdhdmRGTTOycyY37UTTDjrAnY3X+oj0A5qOndoaHYSMgXRs2k5z5laWe1StSzua0zBLDwe0Tm7qbtW4v1ku/3Eo2kwgQIAGgGQHKEI2spm1UnJk4mLXdoqDtZ/qAcPHJw8VWr76MkNybibwzI5jWFbGuUsynuxHE5z0Xs4lz9zWtbyDGyfH0TawPDSQdXHJOLyuUiX0ok5kAZHjA0PHx3qtC3y4ANLYJxTrI2BVSsaND5lXUlbi0Zxt3bBz3lK32zA3j7rWzVjBJ1MeeiQex11yNs7pph29ILRaSHNYNTA71Y7vYIbuaPRGKI2btdBz70yfd9O0UjSqtxMdEji0yCDsPzO9IutkniVYLmq4qfFpg/XgrExTktUono9aB/EAA6h2nIn2QVoMzxkKLoqf8UzLY/b+RypjE0SlSo6PQMZjvTRlXIJNQqI+z18s9/17rTjZmkGtfKna5BPeBqQOZA9Vr/eFMa1G+Z9ArboQYByzKBN40/xTya4+y9/ejNmI9wHqVOa+w8Rk3bOc5FA2y4aT/hGAja3Tvbp4QoxeZ2ADnn8lkW1x2+GXoklOEtPY8eUXaElu6O1WyWgPGfw66Qez8pSZ9aMjkdoI04HaFdOtn9yV6vZ2VB22tdzAPms0sMH0aY+okuylB4iYGW7NHWG3Wcho6sOe34nOAMHhOiZ2nonRcDgL6c/hMjwdKzarprhobSfSLQA2HBzDumWzPkq/Za6LvyINbM1a9J/xAEfCACWmTmYLY2DRaf3M13wOLeBEj2KBu3o+aTi54OIk8hwbmQBp4J7SMK6L4riZZ/N2LH3TVbpDh+U5+BUYcQYIIPHL1T5tRbFwIhwBG4iUdMTaEjaqmFoR1S62H4ZafEeBQNosL2aiRvbmPmErTRNMlZaUDelxNrS9kNq7/uu4OG/8wE81JSemFmKZO9Aao5hb6dWnVwVQ5h3HQjeDo4cQjLHaIIJMgZ+A4ro9tuunXZgqMDh5g72kZtPELnPSW5HWMnMupv+B23i135h567wJKIiYTd1brKxfsY0HPe8Zf6ZVi6N2rE2rwd7Kq0bW2lQBEGQCSNCcI8ogdyd9Dqs0Hv/ABOJ8AB7FBINhrKmZ5pz0btMVXNOjhPeEj+8t6NctfiGo/6QCUSu5RdHGkW2mcRIxOEQABia4DnqFFa7UAdVvdNripTdhccL2nIdkAOEmSpFUh5tN0dIkNaS44QM5OkJHa77c8xTLmM2wYc7mRmBw8UB0lvJ73Bvw02nIbzvd7BDWetkndx0VpqQ9ZU0cNdu9HCvKQUrTCLpWlVjjYVFs2oeaCpWkFTtUCFtrqZlpQjCeanawckLCFtrohlVB06caKYBMmBhQqrYVUO0hSNTpihArLDqDTp2Tw0UTnwsUySZ3Iv9gs9UpFuum/YtBUCZWWoHDeNqEtVgc1wLIwHxH7cUHGugpmGOlEWZ2aFZWmQNB5qezlMgNgF/2MMcx7RAeS0j80Ez3gHwUFGrlO5PL2svW0HtHxDtN/U3tDxzH+ZVqw1w7/M2UGqYLH9CriEhB37dTbTQfSd94ZH8Lhm13cfKRtQV1WzC8tKfbEVsVnCbTUcxhpO1ZOW6HEOHcR5q79EHxY2HfiP+orPTfor8dZklrs6jR905DGOBgTu10OQnR2rgotpTpt9UrfgnHyOaaw05rDH5LQOSMdFDlgOQc88B9FTllocOyxtMfmOfv6Ivr/8Ax0y7d90KQWe0OHaeymNzRiPsEwBJbLPXc3C6s4gbBl/q1KCp2ypSyxh43anxCe1rtpgy95efzO/4hbU7MAOxT8g0JrfkSvoXWe+XRmx47v3lEM6RNGsjmCEWbtcc3ENHAe5URuyl+F1Q+P7IaDsmodJKf4x4hG0+kzRtnlmlv91FwyYxg3kYvk1RDo/TP4qh/KMv9MNHihSDbLCzpWzitv8A1W3c49yS0uis5BobzJcfAZJhZeg7TriceZA8B7oUg3IY0ulTdjX+AHujaPSlu1rv6Z9FBZ+hFMfE0DnmvV+jdKmDDc/fu0QpDWx1d98Uqphrxi/Ccj4FMphcwtVrNJ/ayAPZftH6ju4q63JexqtEkE5bU8WKxs5+05BaWW2SXH7sZD3S+9baMeAbPqFJZakM5o9Ml2Obqf2XFMLvdiBB2JNd9SKRKYXPU7Lzy9Uy6RH2BW6gKLsI0cZby3d3yRFM7NwRN5WXrQxw1puJ5giCPQ9yBovzzUqgWNqL1TrwpdRai3RpOJvJ2cdxkdytdJ6Q9OrP9myqPuOwnkc2+YP9SjAxTbXYXhwVkuy142BVis/HSB4KS4Lwh2EpE6ZO0WqoFQb6uz+GrYmj7J8x+U6lvuOEjYr/AIpQlusTarCx4kHX2I3EayrGrFuio0K4LVJ1iEq2M0Xmm7Zm0/ibv57CtXPVLQyYONUvvKod58V5eTxBMMsVMYAYE74zU9QwFleSrsfwLbGcTnYs89ufqmVmaJPBeXlJdgj0LrCcdocHdoDQOzAy2SntUQBGXJeXk3ki6D7saJGSsEdoDYvLyVD+CN21LLYcl5eSyJEpPSEdkpf0Eru/jWNxHDD8pMaTovLybH0Lk7Lfep/xJ7vZNTt715eRfYF0H2H+SeZTO5f5bvrasLyZeCPyMLJtQFqHa7vdeXk76FJqSE6UD/BV/wBLf97F5eUIU+6/5AQ1nP2oXl5UyJEvFkPw/WwqZywvK5CiDpY0YKZjPrAJ4EOkeQVcesryrn2FH/Z" alt="" width="300"></p> <p>&nbsp;</p> &nbsp; <p> </p><table style="width: 100%; white-space: normal;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="15"><span style="font-size: large;"><br></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family: tahoma, new york, times, serif; color: #6000bf; font-size: x-small;"> <div> <div><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: #993300;"><br><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"></span></span></strong><strong><span style="color: #0000bf;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #993300;"> <span style="color: #ff0000;">حداقل روزی 15 دقیقه را در سکوت بگذرانید و به نیازهای واقعی خود و چیزهایی که دارید فکر کنید. سکوت عصاره آرامش است. البته با اجبار نمی‌توان سکوت کرد. بلکه باید زمانی که فرا رسید آن را بپذیرید. روزی یک ساعت در اتاقی تنها بمانید و حتی اگر لازم شد در را روی خود ببندید.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #0000ff;">هیچگاه جلوی گریه خود را نگیرید و گهگاهی گریه کنید این کار باعث تخلیه تنش‌هایتان شده و به شما آرامش می‌دهد.</span><br><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #993366;">وقتی احساس می‌کنید که سرتان پر از فکرهای جورواجور منفی است با قدم زدن آنها را پاک کنید.</span><br><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #ffcc00;">افراد آرام به خود می‌گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی‌توان کرد، آنگاه از تفکر به آینده و ادامه زندگی لذت می‌برند.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #ff6600;">آرامش را از کودکان بیاموزید. آنها در همان لحظه‌ای هستند که زندگی می‌کنند و لذت می‌برند.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #0000ff;">اگر نمی‌توانید دیگران را ببخشید بدانید که افکار خشمگین همواره شما را با این افراد مرتبط خواهد کرد. اما شاد کردن دیگران باعث آرامش می‌شود.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #ff6600;">هر چه اکسیژن بیشتری به شما برسد آرام‌تر خواهید شد. بنابراین خوب است که در محل کار یا خانه خود گیاهانی را نگهداری کنید.</span><br><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> سعی کنید از چیزی که هستید راضی باشید در این صورت احساس آرامش بیشتری می‌کنید.<br><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #33cccc;">با حرکات آرام و صحبت کردن شمرده احساس آرامش را به جمع منتقل کنید.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #003366;">با شوخ طبعی به آرامش خود کمک کنید.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #ff99cc;">مهم نیست که با شما مودبانه برخورد شود یا نه بلکه برخورد محترمانه شما باعث ایجاد آرامش و احساس خوبی در شما خواهد شد.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #993366;">سرعت حرکت شما با احساستان رابطه مستقیمی دارد. آرام راه بروید و حرکات بدن خود را آرام کنید. طولی نمی‌کشد که آرام خواهید شد.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #666699;">گاهی می‌توانید برای رسیدن به آرامش دراز بکشید، عضلات خود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید.<br></span><br><font color="#993399"><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> لحظه های زیبای زندگیتان را بنویسید و از آنها عکس و فیلم بگیرید. سپس بیشتر وقت آنها را به یاد آورید و درباره ‌شان فکر کنید و لذت ببرید.</font><br><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #0000ff;">آهسته غذا خوردن و جویدن باعث تجدید توان فکری و احساس آرامش خواهد شد.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #ff0000;">هرچند وقت یکبار ساعت خود را باز کنید تا خود را از فشار زمان نجات دهید. همچنین درآوردن کفش‌ها به کاهش فشار عصبی کمک می‌کند.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #808000;">برای تاثیر بیشتر و رسیدن به آرامش در خود متمرکز شوید و آرام نفس بکشید.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #33cccc;">تمرین کنید که آرامتر از حد معمول صحبت کنید. اینکار به خودی خود ضربان قلب و تنفس را آرام می‌کند.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> اح<span style="color: #ffcc00;">ساسات و مشکلات خود را به دیگران بگویید و آرامش بیشتری احساس کنید.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #0000ff;">یکی از مهم ترین مهارت‌ها در آرام بودن، فکر نکردن به مسایل کوچک است. دومین مهارت، کوچک شمردن تمام مسایل است.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> <span style="color: #ff00ff;">شاد کردن دیگران، ‌موجب آرامش می‌شود. نمی‌دانید چه لذتی دارد پول رستوران امشب را با توافق سایرین به یک کارتن خواب هدیه بدهید. قدردانی کنید. دیگران را برای لطف کردن به خود تحت فشار قرار ندهید، لطف که وظیفه نیست.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"><span style="color: #008080;"> اگر می‌دانستید که: "سیگار کشیدن + ورزش نکردن‌ = استرس، اضطراب و حذف آرامش"، هرگز سیگار نمی‌کشیدید و ورزش کردن را به تعویق نمی‌انداختید.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"> راحتی یکی از عناصر مهم آرامش است. دمای مناسب، صندلی، لباس و کفش راحت این امکان را برای شما فراهم می‌کند. پوشیدن لباس های گشاد و راحت باعث ایجاد راحتی و احساس آرامش می‌شود</span>.<br></span><br><img src="http://persian-star.net/template/bullet.gif" alt="bullet.gif"></span><font size="3"><span style="color: #0000bf;"> اگر به عقاید مذهبی و معنوی پایبند باشید، به یکی از با افتخارترین روش‌های رسیدن به آرامش خاطر رسیده‌اید. اگر از خدا دور افتاده‌اید، اکنون وقت آشتی است. داشتن یک تکیه گاه معنوی در حد تعادل موجب آرامش می‌شود.</span></font></strong></div> </div> </span></td> </tr> <tr> <td height="20"><br></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></font> text/html 2015-10-19T05:33:02+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس بدون شرح ... http://anjilag.mihanblog.com/post/882 <img src="http://www.19216811.info/wp-content/uploads/2014/02/192.168.1.1-come-configurare-modem-624x460.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="192.168.1.1 - come configurare modem" height="460" width="464"> text/html 2015-10-13T06:21:38+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس بخیل و مهمان ... http://anjilag.mihanblog.com/post/881 <font color="#FF0000" size="4"><b>بخیل ومهمان ...</b></font><font size="2"><br><br><br><br></font><div align="center"><font size="2"><b>آورده اند که بخیلی به مهمانی دوستش که او نیز از بخیلان بود رفت. <br>به محض این که مهمان وارد شد بخیل پسرش را صدا زد و گفت: پسرم امروز مهمان عزیزی داریم، برو و نیم کیلو از بهترین گوشتی که در بازار است برای او بخر.<br>&nbsp;پسر رفت و بعد از ساعتی دست خالی بازگشت. <br>پدر از او پرسید: پس گوشت چه شد؟!<br><br>پسر گفت: به نزد قصاب رفتم وبه او گفتم از بهترین گوشتی که در مغازه داری به ما بده، قصاب گفت: گوشتی به تو خواهم داد که مانند کره باشد ... با خودم گفتم اگر این طور است پس چرا به جای گوشت کره نخرم، پس به نزد بقال رفتم و به او گفتم: از بهترین کره ای که داری به ما بده. او گفت: کره ای به تو خواهم داد که مثل شیره ی انگور باشد، با خود گفتم اگر این طور است چرا به جای کره شیره ی انگور نخرم پس به قصد خرید آن وارد دکان شدم، و گفتم از بهترین شیره ی انگورت به ما بده، او گفت: شیره ای به تو خواهم داد که چون آب صاف و زلال باشد، با خود گفتم اگر این طور است چرا به خانه نروم، زیرا که ما در خانه به قدر کافی آب داریم ... این گونه بود که دست خالی برگشتم.<br>پدر گفت: چه پسر زرنگ و باهوشی هستی؛ اما یک چیز را از دست دادی، آنقدر از این مغازه به آن مغازه رفتی که کفشت مستهلک شد. <br>پسر گفت: نه پدر، کفش های مهمان را پوشیده بودم ! <br> <br></b></font></div> text/html 2015-10-04T12:34:25+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس اگر... http://anjilag.mihanblog.com/post/880 <font color="#FF0000" size="7"><b>اگر...</b></font><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/86341759020311568757.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <br> text/html 2015-09-30T06:37:04+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس هرکسی در هر شرایطی بنا بر استعداد خودش ، میتواند با ارواح تماس بگیرد http://anjilag.mihanblog.com/post/878 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF; background:#660000" lang="FA">هرکسی در هر شرایطی بنا بر استعداد خودش ، میتواند با ارواح تماس بگیرد&nbsp;</span></strong><span style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">نمیدانم چرا بعضی از حرف ها را مردم باور نمیکنند. هرچه میگوئیم این&nbsp; سخن حقیقت دارد و یا خودتان آزمایش کنید و صحت آنرا دریابید هیچکس بخرجش نمیرود. آنها نه حاضر به تحقیق هستند و نه باور میکنند!!!</span></strong><span style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">مسئله وجود&nbsp; روح نیز یکی از همین سخن هاست. کسانی که بدون تحقیق به مشتی خرافات پایبند هستند در این مورد هم بدون تجسس و بدون دلیل حرف را باور دارند. اشخاصی هم که باصطلاح تحصیل کرده و روشنفکر میباشند اصلا حاضر نیستند در مورد روح صحبت کنند و بکلی منکر میشوند.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">متاسفانه عده ای سودجو با استفاده از مشتی حرفهای بی پایه و نامفهوم ، خود را صاحب معلومات در رشته های فوق طبیعت معرفی میکنند و همین اشخاص باعث میشوند که افراد روشنفکر از مسائل مزبور فراری باشند.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">اما من در چند مقاله ای که در همین وبلاگ نوشتم طرز تماس با روح را شرح داده ام و نیز گفته ام که خود ارواح مایل به تماس با ما هستند وگرنه شخصیت آنها بقدری والا است که بدون خواست خودشان هرگز نمیتوانستیم با آنها ارتباطی برقرار کنیم.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">در زمینه تماس با ارواح من نه ادعائی دارم که مثلا کار خاصی انجام میدهم و نه کار من جنبه مادی دارد. بلکه فقط و فقط وقتی میبینم عده ای مسئله به این مهمی را منکر میشوند سعی میکنم با نشان دادن راههای تماس ، روشنگرائی کنم و نشان دهم که بغیر از مسائل مادی، بسیار مسائل فوق طبیعت نیز وجود دارد که باید به آنها توجه شود.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">من نمیگویم برای این نوشته ها بمن پول بدهید و نیز نمیگویم بیائید مرید&nbsp; من بشوید تا من نشان دهم که میتوان با ارواح تماس گرفت. همچنین نمیگویم برای تماس گرفتن شرایط خاصی مثل کم نور بودن محیط یا پاکیزه بودن و یا هر شرط دیگری باید برقرار باشد.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">بلکه صراحتا میگویم هرکسی در هر شرایطی بنا بر استعداد خودش ، میتواند با ارواح تماس بگیرد&nbsp; و حقیقت وجود آنها را درک کند.</span></strong><span style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">در این مسیر فقط راه را نشان میدهم و میگویم برای شما که منکر همه چیز هستید واقعا لازم است این تحقیق را انجام دهید و به حقایقی دست یابید.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">در ابتدا گفته ام و باز هم میگویم که کلمه احضار ارواح غلط است. ما زیر دست های خود را احضار میکنیم ، در حالیکه ارواح بسیار بالاتر و والاتر از ما هستند و برای صحبت با آنها میتوانیم درخواست تماس با ایشان را از خود آنها بکنیم.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">ارواح علم بینهایت دارند و از همه چیز آگاه هستند. فکر ما را بسادگی میخوانند و این مسئله بارها اثبات شده و برای هر کسی نیز قابل اثبات است.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">ایشان میتوانند با حرکت دادن اشیاء بیجان مانند چوب و غیره و یا با ایجاد صوت&nbsp; و در مراحل عالی حتی با ظهور به اشکال مختلف، تماس خود را با ما عیان سازند.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">ظهور ارواح به میتواند بشکل انسان یا هر چیز دیگری باشد . این انسان میتواند زشت یا زیبا ، زن یا مرد، کودک یا بزرگ ، و یا به هر صورت دیگری جلوه نماید.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">وقتی روحی بصورت انسان بر ما ظاهر شد ، حتی میتوان آنرا لمس کرد و با او حرف زد و همچنین وی میتواند اشیاء را حرکت دهد و نیز از بسیاری مسائل غیبی خبر دهد.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">همه آنچه را که گفتیم در عمل بسادگی قابل بررسی و مشاهده است و هر کسی که قصد تحقیق داشته باشد براحتی میتواند آنرا درک کند.</span></strong><span style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">من نمیگویم از هم اکنون مسئله تماس با ارواح را باور کنید، برعکس میگویم در این مورد و هر مورد دیگر باید شک کنید و با تحقیق و تفحص به حقیقت راه یابید. اما باید قصد تحقیق باشد وگرنه به نتیجه ای نخواهید رسید.</span></strong><span style="font-size:8.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">وقتی من با علم تماس با ارواح آشنا شدم اصلا آنرا باور نداشتم و این مسئله را جزو خرافات میدانستم . ولی به هیچ وجه قصد تمسخر و سرگرم کردن خودم را با این موضوع نداشتم.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">به همین دلیل وقتی دوستی که راهنمای این تماسها بود مسئله را عنوان کرد با قصد تحقیق و درک واقعیت به صحبت های او گوش دادم و خیلی سریع متوجه شدم واقعا حقیقتی در کار است و ما با نیروی بسیار عظیمی از نظر توان فیزیکی و علمی روبرو هستیم.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">من سالها در این رشته کار کردم و به نتایج عجیبی نیز رسیدم&nbsp; و به همین دلیل صراحتا اعلام میکنم اگر شما مایل به تحقیق هستید نوشته های قبلی مرا که نشان دهنده راه تماس با ارواح هست بخوانید و عمل کنید و شما هم خواهید دید که تماس با ارواح واقعا حقیقت دارد.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed; word-spacing:0px"><strong><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#99FFFF;background:#660000" lang="FA">اگر توضیحی هم خواستید من در خدمتتان هستم و هر سئوالی را که بتوانم پاسخگو میباشم.</span></strong><span style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#E5E5E5" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2015-06-21T05:30:17+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس به آرامش پناه ببریم ... http://anjilag.mihanblog.com/post/875 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><img src="http://imageserver.ir/18554/valentain-image-18.jpg" alt="valentain-image-18" align="bottom" border="0" height="430" hspace="0" vspace="0" width="480"><br>هر قدر سنم بیشتر میشود کمتر به قضاوت مردم در مورد خودم اهمیت میدهم.<br>از این رو هر چقدر مسن تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میبرم ...<br>حذف کردن آدمها از زندگیم به این معنی نیست که ،<br>از آنها متنفرم!!<br>معنای ساده اش این است که برای خودم احترام قائلم ...<br>هر کسی قرار نیست به هر قیمتی تا ابد با من بماند ...<br>لطف بسیار بزرگی در حق خودمان خواهیم کرد اگر کسانی که روحمان را،<br>مسموم میکنند را رها کرده و به آرامش پناه ببریم ...<br>زندگی به من آموخت که هر اشتباهی تاوانی دارد ،<br>وهر پاداشی بهایی ... </font></b> text/html 2015-05-31T04:58:41+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس نشانه های اولیه سرطان... http://anjilag.mihanblog.com/post/874 <font size="2">نشانه های اولیه سرطان که اکثر مردم نادیده می گیرند هنگامی‌ که درد یا بیماری در بدن پدید می‌آید، فقط به‌ این دلیل که از نظر شما جزئی به نظر می‌رسد، بدین معنا نیست که نباید آن را جدی گرفت. درواقع، تحقیقات جدید نشان می‌دهد، که حتی بیماری‌های شایع هم ممکن است نخستین علائم هشدار‌دهنده‌ی سرطان باشند. در یک نظرسنجی، از ۱۷۲۹ بزرگسال بالای۵٠ سال انگلیسی، که در مجله پلاس وان منتشر شد، لیستی از ۱۷ بیماری که حقیقتا ۱٠ مورد از علائم سرطان بودند، مشاهده شد. آن‌ها هم‌چنین خاطر نشان کردند اگر فردی هر یک از این علائم را به تازگی تجربه کرده‌ باید چگونه با آن برخورد کند.<br><br></font><div style="text-align:center"><font size="2"><img tabindex="0" class="CToWUd a6T" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/TqF_mCCF__8uPwXvSJMOv-Pj23rMsMeMykbtXK5x7hX52r6GlzBqQ7E1JKEi1FQIYgNtG8X36zyue0163nrJs_iizTPR0AFPdfuM5PvqFw=s0-d-e1-ft#http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2015/05/Cancer1.jpg" alt="علائم هشدار دهنده سرطان" height="260" width="450"></font></div><font size="2"><br>مشخص شده که بسیاری از مردم توجه کافی به علائم هشدار‌دهنده ندارند، کاترینا ویتاکر محقق ارشد از دانشگاه لندن و محقق این نظرسنجی می‌گوید: “برخی تصور می‌کنند که این نشانه‌ها چندان جدی نیستند، و فکر <span style="text-decoration:none;color:rgb(51,51,51)">سرطان</span> حتی به ذهنشان هم خطور نمی‌کند.” </font><div><font size="2">ویتاکر می‌گوید: گرچه برای اکثریت قریب به اتفاق مردم این علائم هشدار دهنده، در واقع سرطان نیست، اما برای اندکی ممکن است نشانه‌ی سرطان باشد، و به این دلیل مراجعه‌ی هرچه سریع‌تر به پزشک می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. حتی اگر حداقل یکی از این علائم را داشتید، به پزشک مراجعه کنید. اینجا ۱٠ مورد از علائم جدی سرطان اشاره می‌کنیم.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>برآمدگی یا برجستگی</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">بهتر است که هرگونه توده عجیب و غریب توسط یک پزشک معاینه شود. در این نظرسنجی، ۷.۵٪ از موارد توده‌ها غیر قابل توجیح، گزارش شده است. در این بین ۶۷٪ از افراد با پزشک خود تماس گرفتند و ۷۷٪ تصور می‌کردند نشانه‌‌ی چندان مهمی نیست.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>سرفه یا خشونت صدا</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">اگر فصل سرما و آنفولانزا نیست، سرفه می‌تواند زنگ خطر باشد. چنانچه سرفه شما همچنان ادامه دار شد، می‌تواند حاکی از سرطان حنجره، ریه و یا تیروئید، یا سرطان لنفاوی باشد. شایع‌ترین علامت در میان شرکت کنندگان در نظرسنجی همین بود. ویتاکر گفت: ” می‌دانیم سرفه و سرماخوردگی در حال حاضر همه جا وجود دارد و پیشنهاد نمی‌کنیم که هر کسی با سرفه به پزشک خود مراجعه کند، اما اگر علائمی دارید که برطرف نمی‌شود، و یا غیر معمول است، از مراجعه و مشورت با پزشکتان نهراسید.”</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>تغییر در اجابت مزاج</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">در مطالعه‌ی ویتاکر، ۱۸٪ از مردم تغییراتی در زمان، اندازه، و یا میزان دفع را تجربه کرده‌اند. گرچه این اختلالات معمولا با مصرف غذاهای خاص و یا دارو نیز ایجاد می‌شود، اما اگر متوجه شدید، این روند به ‌طور متمادی در دراز مدت برطرف نشد، ممکن است دال بر سرطان روده بزرگ باشد.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>تغییر در فعالیت مثانه</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">از آن‌جایی که عفونت‌های دستگاه ادراری در زنان شایع است، این علامت اغلب نادیده گرفته می‌شود. اما چه مرد باشید و چه زن، اگر علائمی از قبیل خون در ادرار، تجربه ادرار ناگهانی یا احساس درد در زمان راه رفتن داشتید، قطعا برای رد احتمال سرطان مثانه، کلیه و یا پروستات به پزشک خود مراجعه نمائید.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>درد غیر قابل توجیح</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">درد مداوم در بدن حاکی از یک مشکل است، و می‌تواند نشانه هر نوع بیماری باشد، سرطان استخوان یا سرطان تخمدان. انجمن سرطان آمریکا می‌گوید که، درد ناشی از سرطان عموما بدان معناست که بیماری گسترش یافته و زمانیست که باید احساس خطر کرده و از پزشک خود وقت ملاقات بگیرید. یکی از یافته‌های قابل توجه در بررسی‌های ویتاکر این بود که تنها حدود ۴٠٪ از مردم در این تحقیق، بابت دردی که متحمل می‌شدند نگران بودند و آن را مشکلی جدی تلقی می‌نمودند.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>یک گلودرد طولانی</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">گلودرد ممکن است فقط ناشی از سرمای زمستانی باشد، اما مداومت آن می‌تواند مشکل جدی‌تری مانند سرطان حنجره و سرطان گلو باشد. تقریبا ۷۸٪ از افراد تصور نمی‌کردند مشکلات گلویشان چندان جدی باشد.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>کاهش وزن غیرعادی<br> </strong><br> به گزارش انجمن سرطان آمریکا، کاهش وزن بین ۵ کیلو یا بیشتر بدون هیچ دلیلی، می‌تواند اولین نشانه‌ی سرطان باشد. این از شایع‌ترین علائم هشدار دهنده‌ی سرطان پانکراس، معده، ریه، و یا سرطان مری می‌باشد.<br></font> <font size="2"><strong><br> مشکلات در بلع</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">گرفتگی حلق، گرچه در این بررسی چندان شایع نبود اما، می تواند دال بر مشکلی در سیستم عصبی و یا سیستم ایمنی، شامل سرطان مری، معده یا گلو باشد.<br></font> <font size="2"><strong><br> خونریزی</strong></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">سرفه خونی می‌تواند از علائم سرطان باشد. خون در مدفوع نیز می‌تواند از علائم سرطان روده‌ی بزرگ یا راست روده باشد. زنانی که خونریزی واژینال غیر قابل توضیح را تجربه کرده‌اند، باید برای سرطان دهانه‌ی رحم یا غشای داخلی رحم مورد معاینه قرار گیرند. ترشح خونی از نوک سینه احتمال سرطان سینه را بوجود می‌آورد، همچنین خون در ادرار می‌تواند به این معنی باشد که شما به سرطان مثانه یا کلیه مبتلا شده‌اید. خونریزی غیر معمول می‌تواند در طی تمام مراحل سرطان رخ دهد، و مستلزم مراجعه به پزشک است.</font></div><font size="2"> </font><div><font size="2"><strong>تغییر در خال‌های پوستی</strong></font></div><font size="2"> در این بررسی آمده که از بین افرادی که تغییراتی در خال‌ها یا ظاهر زگیل‌های خود مشاهده نموده بودند، تنها ٪۴۷ به پزشک مراجعه کردند. آنچه نگرانی را افزایش می‌دارد، عدم توجه‌ی ۸۸٪ از افراد به این خال‌ها و زگیل‌های تغییر شکل یافته بود، زیرا آن را علامت جدی تلقی نمی‌کردند، اما این تغییرات می‌تواند دال بر سرطان پوست باشد که در بسیاری موارد قابل درمانند. </font> text/html 2015-05-18T03:38:56+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس بدن ما یک دریاچه ی کوچک متحرک است. http://anjilag.mihanblog.com/post/873 <font class="text4"><a href="http://www.iranneeds.com/medical/227-562-218844/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86.aspx" title="نشانه‌های کم آب شدن بدن"> </a><h1 style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 14pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-feature-settings: normal; font-language-override: normal; font-kerning: auto; font-synthesis: weight style; font-variant: normal;"><font color="#FF0000" size="7"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نشانه‌های کم آب شدن بدن...</font></b></font></h1><p><br></p><p><br></p> <div style="padding:10px;text-align:center;"> <span class="fancybox"><img alt="نشانه‌های کم آب شدن بدن" title="نشانه‌های کم آب شدن بدن" src="http://www.iranneeds.com/upload/modules/iContent2/Files/tn/218647_500_500.jpg"></span> </div> <div style="font-weight:normal;text-align:justify;background:#eeeeee;padding:10px;"> <font color="#000066" size="2"><b>بدن ما یک دریاچه ی کوچک متحرک است. می گویید مگر می شود؟ </b></font></div><font color="#000066" size="2"><b> </b></font><div style="text-align: center;vertical-align:top;height:auto;direction:rtl;"> </div><font color="#000066" size="2"><b> </b></font><div style="text-align: justify;vertical-align:top;height:auto;"><font color="#000066" size="2"><b> </b></font><h5 style="font-weight:normal;font-size:12pt;"><div style="direction: rtl;"><font color="#000066" size="2"><strong>زیر این بدن از حدود ۶۵ درصد آب تشکیل شده است، یعنی بیش از نیمی از بدن آب است و برای همین می گوییم دریاچه است. دریاچه ای که نباید خشک شود، چون تبدیل به بیابان خواهد شد.<br>&nbsp;دهیدراته شدن بدن همان بیابانی شدن بدن است، یعنی کم آبی بدن که به سلامتی آسیب جدی می زند. این مشکل ممکن است در هر فصلی از سال بروز کند، اما با فرا رسیدن روزهای گرم سال امکان آن بیشتر است. به خاطر اینکه در فصل گرما نیاز بدن به آب دو برابر می شود و باید طبق نیاز آن عمل کرد. در غیر این صورت بدن نشانه هایی بروز می دهد که خبر از کم آبی آن دارد. با ما باشید تا با ۱۵ نشانه ی کم آبی بدن بیشتر آشنا شوید.<br><br>پوستتان بیابانی می شود<br><br>پوست خشک می تواند زمینه ژنتیکی داشته باشد، اما با این حال میزان آبی که مصرف می کنید نیز در سلامت پوست نقش دارد.<br><br>همه ما تلاش می کنیم با استفاده از کرم های ضدآفتاب، مضرات اشعه های خورشید را به حداقل برسانیم. اما فراموش نکنید که استفاده از این کرم ها پوست را از خشک شدن محافظت نمی کند. برای مرطوب بودن پوست لازم است که روزانه به میزان کافی آب بنوشید و کرم مرطوب کننده بزنید.<br><br>با یک تست ساده می توانید تشخیص دهید که پوستتان دهیدراته و خشک شده است. برای این کار پشت دستتان را نیشگون بگیرید و چند ثانیه صبر کنید. سپس پوست را رها کنید.<br>اگر به طور ناگهانی به سمت خوردن شکلات و شیرینی کشیده می شوید، احتمال دارد بدن تان کم آب شده باشد<br><br>اگر پوست چین خورده به سرعت به وضعیت اول برگردد، مشکلی ندارید. اما اگر پوست با فاصله ی زمانی بیش از پنج ثانیه صاف شود نشان می دهد که داخل بدن تان بیابانی شده است، یعنی اینکه پوست و بدن تان دچار کم آبی شده است.<br><br>دهان تان خشک می شود<br><br>اگر همیشه تشنه تان است، احتمالا از مشکل «دهان خشک» رنج می برید. این بیماری زمانی بروز می کند که دهان به میزان کافی بزاق تولید نمی کند. مشکل دهان خشک علامتی است که نشان می دهد بدن تان با کمبود آب مواجه شده است.<br><br>به عقیده ی متخصصان برای پیشگیری از این قبیل مشکلات لازم است که روزانه حدود دو لیتر معادل شش تا هشت لیوان آب بنوشید. در نتیجه بهتر است همیشه یک بطری آب دم دستتان باشد تا جرعه جرعه از آن بنوشید.<br><br>نفس تان بد بود می شود<br><br>بوی بد دهان عوامل متعددی دارد. از پوسیدگی دندان ها و جرم و عفونت لثه گرفته تا مشکلات گوارشی و عفونت سینوس ها باعث بد بو شدن دهان می شود.<br><br>علاوه بر این عوامل کمبود بزاق نیز باعث بروز این مشکل می شود. به این ترتیب که با ترشح نشدن بزاق کافی، تولید باکتری ها در دهان بیشتر شده و عاملی برای بوی بدن دهان می شود.<br>همانطور که گفتیم کمبود آب دهان باعث ترشح کم بزاق می شود.<br><br>چشم هایتان خشک می شود<br><br>چشم ها از اعضای حساس و آسیب پذیر بدن هستند و هر تغییر مهمی مانند دهیدراته شدن بدن تاثیر مستقیمی روی آنها دارد. اگر به اندازه ی کافی مایعات مصرف نکنید و بدن تان مرطوب نباشد، چشم ها نیز به میزان کافی اشک تولید نمی کنند.<br><br>در نتیجه اگر چشم هایتان می سوزد و یا هر نوع احساس ناراحتی در چشم می کنید، بهتر است مصرف آب را بیشتر کنید، چون احتمال اینکه بدن تان دچار بی آبی شده باشد، زیاد است.<br><br>عرق نمی کنید<br><br>بدون شک اگر به میزان کافی آب در بدن تان نباشد، عرق تان در نمی آید. اگر متوجه شده اید که عرق نمی کنید، کمی هوشیار باشید.<br><br>چون عدم تعریق خبر خوبی نیست و نشان می دهد بدن تان بیابانی شده است.<br><br>سرتان درد می گیرد<br><br>تابستان که می شود خیلی از افراد از سردرد شکایت می کنند و نور آفتاب را مقصر می دانند. اما این باور اشتباه است. مغز ما توسط یک پوشش مایع محافظت می شود. زمانی که میزان آب بدن کم شده باشد، این پوشش چروک شده و باعث ایجاد سردرد می شود.<br><br>قبل از اینکه داروی مسکن برای تسکین سردردتان روانه بخورید، از خودتان بپرسید آیا به میزان کافی آب می خورید یا نه؟<br><br>سرتان گیج می رود<br><br>زمانی که مایعات بدن کم می شوند و فشار خون پایین می آید، سر به دوران می افتد.<br>در صورت کم آبی های شدید احتمال اینکه تعادل تان به هم بخورد و دچار منگی شوید، افزایش می یابد.<br><br>دچار ضعف بدن می شوید<br><br>گفتیم که بدن ما از ۶۰ تا ۶۵ درصد آب تشکیل شده است.<br>اگر به میزان کافی این آب را تامین نکنید، میزان مایعات بدن کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش مایعات نیز عملکرد ارگان های بدن را با اختلال مواجه می کند. در نتیجه احساس ضعف تمام وجودتان را فرا می گیرد.<br><br>کمتر دستشویی می روید<br><br>این یک قانون کلی است که اگر به میزان کافی آب ننوشید، ادرار کافی نیز دفع نخواهید کرد.<br><br>توجه داشته باشید که کاهش ادرار یا تیره شدن رنگ آن، علامت دهیدراته شدن بدن است. بهتر است مصرف آب را افزایش دهید. در غیر این صورت به کلیه هایتان نیز آسیب می رسد.<br><br>میل زیادی به مصرف قند پیدا می کنید<br><br>اگر به طور ناگهانی به سمت خوردن شکلات و شیرینی کشیده می شوید، احتمال دارد بدن تان کم آب شده باشد. زمانی که بدن با کمبود آب مواجه می شود، کبد نمی تواند از ذخیره ی انرژی خود به میزان کافی گیلکوژن آزاد کنند. در نتیجه مغز علائمی نشان می دهد تا بر شرایط مسلط شود.<br><br>زمانی که دچار چنین وضعیتی می شوید بهتر است میان وعده های سرشار از آب را در برنامه ی روزانه تان بگنجانید.<br><br>تب می کنید<br><br>کمی عجیب به نظر می رسد، اما زمانی که بدن با کمبود آب شدید مواجه باشد، احتمال تب و لرز بالا می رود.<br><br>هر نوع تب را جدی بگیرید و نسبت به رفع آن اقدام کنید.<br><br>یبوست می گیرید<br><br>آب برای گوارش خوب لازم و ضروری است. اگر به میزان کافی آب ننوشید، روده هایتان نرمی و انعطاف پذیری خود را از دست می دهند.<br><br>روده های خشک و سفت نیز آب مواد غذایی را جذب می کنند، و مدفوعی سفت و خشک تولید می کنند که به سختی دفع می شود.<br><br>ضربان قلب تان تند می شود<br><br>اگر ضربان قلب تان نامنظم شده است، بیشتر مراقب باشید.<br><br>کاهش الکترولیت های مربوط به کم آبی بدن، قدرت قلب را برای پمپاژ خون کاهش می دهد.<br><br>در نتیجه دچار ضربان نامنظم و تپش قلب می شوید.<br><br>دچار گرفتگی عضلات می شوید<br><br>زمانی که عضلات به سختی کار می کنند و در عین حال بدن به میزان کافی آب ندارد، میزان سدیم و پتاسیم بدن دچار اختلال شده و این مسئله نیز روی عضلات تاثیر منفی می گذارد و منجر به گرفتگی و کرامپ های عضلانی می شود.<br><br>از هوش می روید<br><br>از هوش رفتن جدیدترین علامتی است که بدن نشان می دهد دچار کم آبی شدید شده اید. دهیدراته شدن جدی، دمای بدن را بالا می برد و باعث سرگیجه و دوران سر می شود.<br><br>از هوش رفتن زمانی بروز می کند که افت فشار خون و با علائم دیگری مانند سرگیجه جمع می شود. از هوش رفتن ناشی از دهیدراته شدن باید به صورت اورژانسی تحت درمان پزشکی قرار بگیرد.</strong></font></div><div><font color="#000066" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#006600" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="direction: rtl; "><font color="#006600" size="2"><b>منبع:آفتاب</b></font></div></h5> </div></font> text/html 2015-05-13T04:21:32+01:00 anjilag.mihanblog.com نجف علی روشناس خواص سبوس جو دوسر http://anjilag.mihanblog.com/post/872  <font size="2"> </font><font size="2"> <br> </font><p class="imgarticle"> <font size="2"><img title="خواص سبوس جو, خواص سبوس جو دوسر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/cookery/co629.jpg" alt="خواص سبوس جو, خواص سبوس جو دوسر"></font> </p><font size="2"> <span style="color: #0000ff;"><strong>آشنایی با خواص سبوس جو دوسر</strong></span><br>سبوس جو دوسر خواص زیادی دارد که باورتان نمی‌شود. این ماده‌ی غذایی به لاغری کمک می‌کند، ضد دیابت است، کلسترول را پایین می‌آورد و غیره.<br><br>در این مطلب شما را با گلچینی از خواص این ماده‌ی غذایی مفید آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دوسر همیار لاغری</strong></span><br>به عقیده‌ی متخصصان تغذیه مصرف منظم سبوس جو دوسر به لاغری کمک می‌کند. اگر می‌پرسید چرا باید بگوییم که این ماده‌ی غذایی جلوی اشتها را می‌گیرد و باعث سیری طولانی مدتی می‌شود. سبوس جو دوسر سرشار از فیبرهای محلول در آب و فیبر پکتین است و می‌دانید که فیبرها به لاغری کمک زیادی می‌کنند. اگر در طول صرف غذا از این ماده‌ی غذایی میل کنید و آب کافی بنوشید فیبرهای موجود در آن داخل معده حجیم شده و به سرعت احساس سیری ایجاد می‌کنند.<br><br>از این‌ها گذشته سبوس جو دوسر اجازه‌ی انباشته شدن کالری‌ها در روده را نمی‌دهد. سبوس خاصیت چسبندگی بالایی دارد و برای همین به مواد مغذی و کالری‌های اطراف خود می‌چسبد. در نتیجه اجازه نمی‌دهد که کالری‌ها وارد خون بشوند و آن‌ها را از طریق مدفوع از بدن خارج می‌کند.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دوسر میزان کلسترول خون را پایین می‌آورد</strong></span><br>اگر به طور مرتب و کافی از فیبرهای موجود در سبوس جو دوسر بهره‌مند شوید میزان کلسترول خونتان به میزان 15 درصد کاهش می‌یابد. نتایج پژوهشی که در سال 2002 در استرالیا انجام شد نشان می‌دهد که میزان بالای فیبرهای محلول در آب باعث دفع کلسترول از طریق مدفوع شده و میزان تولید آن از طریق کبد را کاهش می‌دهد.<br><br>متخصصان توصیه می‌کنند این افراد هر روز قبل از هر وعده‌ی غذایی 3 قاشق غذاخوری سبوس جو دوسر را در یک لیوان آب ریخته و میل کنند. باید توجه داشته باشید که سبوس جو دوسر نمی‌تواند جایگزینی برای دارو باشد اما از افزایش کلسترول جلوگیری کرده و به درمان آن کمک می‌کند.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دوسر از ابتلا به سرطان کلون پیشگیری می‌کند</strong></span><br>همه ساله 36000 مورد جدید ابتلا به سرطان کلون شناسایی می‌شود. اگر سبوس جو دوسر به طور مرتب مصرف شود نقش مهمی در جهت پیشگیری از این بیماری ایفا می‌کند. افراد حساس فیبرهای موجود در این ماده غذایی راحت‌تر از فیبرهای موجود در سبوس گندم تحمل می‌کنند.<br><br>برای توضیح مکانیسم پیشگیرانه‌ی این ماده‌ی غذایی باید بگوییم زمانی که فیبرهای سبوس جو دوسر پُر از آب می‌شود یک لایه‌ی محافظتی بین ضایعات و توکسین های سرطان‌زای حاصل از مواد غذایی صنعتی (فلزات سنگین، آفت کش‌ها، رنگ‌های خوراکی، افزودنی‌ها، چربی‌های مضر) و جداره‌ی کلون تشکیل می‌دهد. در نتیجه از رشد سلول‌های سرطان‌زا جلوگیری می‌کند.<br><br>توصیه می‌کنیم هر روز عصر 3 تا 4 قاشق غذا خوری سبوس جو دوسر را با یک لیوان آب میل کنید.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دوسر، یبوست را از بین می‌برد</strong></span><br>از هر سه زن یک زن از یبوست رنج می‌برد و نصف این افراد دچار یبوست مزمن هستند. سبوس جو دوسر یک روش ساده برای مقابله با این مشکل محسوب می‌شود. اگر دنبال دلیلش می‌گردید باید بگوییم که این ماده‌ی غذایی می‌تواند تا 30 برابر حجم خود، آب جذب کند و باعث حجیم شدن مدفوع در روده ها شود. به همین دلیل روده ها مدفوع را راحت‌تر دفع می‌کنند.<br><br>توصیه می‌کنیم روزانه و قبل از غذا 3 قاشق غذاخوری سبوس جو دوسر را با یک لیوان آب میل کنید. اگر چه ممکن است مشکل به سرعت رفع نشود اما مصرف منظم آن به مرور یبوست را از بین می‌برد.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دوسر باعث شفافیت پوست می‌شود</strong></span><br>سبوس جو دوسر منبع فوق‌العاده‌ی املاح معدنی و ویتامین‌هایی مانند ویتامین B، E، زینک (روی)، منگنز و غیره است که محافظ خاصیت ارتجاعی پوست می‌باشند. این ماده‌ی غذایی به ویژه بهترین منبع ویتامین B2 محسوب می‌شود که تأثیر زیادی روی محافظت از پوست، مو و ناخن‌ها دارد. توصیه می‌کنیم برای داشتن پوستی شفاف و زیبا هر روز صبح‌ها و برای صبحانه 2 قاشق غذاخوری سبوس جو دو سر را یک لیوان مایعات میل کنید.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دوسر از ابتلا به دیابت پیشگیری می‌کند</strong></span><br>با وجود این که برای پیشگیری از دیابت هیچ چیز مانند کاهش مصرف قند و ورزش موثر نیست اما با این حال سبوس جو دو سر سرعت جذب قندها را کاهش می‌دهد. نتایج یک پژوهش کانادایی که در سال 2002 انجام شد نشان می‌دهد بتاگلوکان که یک فیبر محلول در آب است و به میزان زیادی در این ماده‌ی غذایی وجود دارد سرعت جذب قندها را کاهش می‌دهد و قند خون و نیاز به انسولین را پایین می‌آورد. افرادی که مستعد ابتلا به دیابت هستند می‌توانند روزانه قبل از دو وعده‌ی اصلی 2 قاشق غذاخوری سبوس جو دو سر را با یک لیوان آب میل کنند. توجه داشته باشید که سبوس جو دوسر نمی‌تواند جایگزین دارو شود اما می‌تواند از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرده و در درمان آن موثر باشد.<br><br><span style="color: #0000ff;"><strong>سبوس جو دو سر را با بلغور جو دو سر اشتباه نگیرید</strong></span><br>بلغور از دانه‌ی جو دو سر درست می‌شود و سرشار از کالری و گلوسیدها بوده و فیبر کمی دارد. سبوس از پوشش فیبردار جو دوسر حاصل می‌شود که سرشار از بتا گلوکان است و این فیبر اصلی‌ترین و مهم‌ترین فیبر موجود در آن است.<br><br>تمام خواصی که در این مطلب ذکر شد متعلق به سبوس جو دوسر می‌باشد نه بلغور جو دو سر. علاوه بر این سبوس جو دو سر سرشار از پروتئین است. می‌توانید از این ماده‌ی غذایی در تهیه‌ی کیک، بیسکویت، مافین، خمیر پیتزا و غیره استفاده کنید </font>